Medlem af:

 Vedtægter for Fredericia kajakklub

§1. Formål og Hjemsted

Fredericia Kajakklub er stiftet den 15. april 1934, og dens formål er at virke til kajaksportens fremme. Foreningens adresse er Øster Voldgade 27, 7000 Fredericia.


§2. Tegning

Foreningen tegnes af formand og kasserer. Er formand eller kasserer indisponibel, kan foreningen tegnes af formand eller kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer i foreningen.


§3. Tilhørsforhold til andre organisationer

Foreningen er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og Dansk Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI), som danner baggrund for foreningens retningslinjer.


§4. Optagelse i foreningen

Optagelse sker ved udfyldelse af foreningens optagelsesskema på hjemmesiden, hvoraf det skal fremgå, om ansøger lider af sygdomme, som kan påvirke egen eller andres sikkerhed i kajakken.

Optagelse er først bindende når kontingentet er betalt.

Ved optagelse af unge under 18 år, kræves forældres eller værges skriftlige samtykke. Aktive medlemmer under 12 år optages kun i forbindelse med forældre/værges indmeldelse eller ved optagelse på et børne-/ungdomshold.


§5. Krav til overholdelse af vedtægter mv.

Det er hvert enkelt medlems pligt at overholde foreningens værdier, vedtægter, ordensregler og sikkerhedsbestemmelser, samt de regler foreningens medlemskab af andre organisationer medfører.

Vedtægter, ordensregler og sikkerhedsbestemmelser fremgår af hjemmesiden.

Overtrædelse af foreningens værdigrundlag og vedtægter kan medføre midlertidig karantæne og erstatningsansvar. Ved grov forseelse, kan bestyrelsen indstille medlemmet til eksklusion af foreningen.

Eksklusionen behandles på kommende generalforsamling, hvor det pågældende medlem har taleret.
Sikkerheds- og ordensregler udarbejdes af udvalg nedsat af bestyrelsen og skal godkendes af bestyrelsen.


§6. Ophør af medlemskab

Udmeldelse kan kun ske skriftligt til kasserer eller bestyrelsen. Allerede betalt kontingent refunderes ikke.
Ved ophør af aktivt medlemskab skal udleveret nøglebrik afleveres, hvorefter indbetalt depositum tilbagebetales. Endvidere skal eventuel privat kajak samt andet udstyr fjernes. Hvis medlemmet ikke af egen kraft fjerner privat udstyr, vil bestyrelsen give en frist på 14 dage. Herefter vil kajak og udstyr blive henlagt for ejerens egen regning og risiko uden for bådehuset, uden yderligere ansvar for foreningen.


§7. Generalforsamling

Generalforsamlingen, som er foreningens højeste myndighed, afholdes ordinært senest 31. marts.

Enhver generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel. Kun aktive medlemmer har stemmeret, passive medlemmer har taleret. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig med det fremmødte antal stemmer. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde 6 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens og udvalgenes beretning
 3. Regnskab ved kassereren
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Godkendelse af budget og kontingentsatser
 6. Valg af formand
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 2 bilags- og beholdningskontrollører
 10. Eventuelt
Såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af udefrakommende og helt ekstraordinære tilfælde, herunder myndighedspåbud, kan bestyrelsen beslutte, at der i stedet afholdes en virtuel generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter formen for den virtuelle generalforsamling, så det sikres, at generalforsamlingen afholdes på betryggende vis.


§8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, hvis mindst 3 medlemmer af bestyrelsen eller en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse af det emne, som kræves behandlet.

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:
 1. Valg af dirigent
 2. Indkomne forslag
 

§9. Regnskab

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Et eventuelt overskud skal enten overføres til næste regnskabsår eller henlægges til senere brug efter Fredericia Kajakklubs formål. Ligeledes skal overskud fra enkeltarrangementer indgå i Fredericia Kajakklubs drift.
 

§10. Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer; en formand, en kasserer og 4 yderligere medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand og en sekretær, og foretager den fornødne fordeling af opgaverne.

Alle valg sker på en beslutningsdygtig generalforsamling for en 2 årig periode. I lige år vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, og i ulige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i utide, kan en enig bestyrelse supplere sig selv indtil næste generalforsamling.

Udebliver et bestyrelsesmedlem uden afbud fra 3 på hinanden følgende varslede bestyrelsesmøder, betragtes vedkommende som udtrådt af bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede. Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder.


§11. Foreningens opløsning

Beslutningen om foreningens opløsning kræver vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling. Til vedtagelse af opløsningen kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for beslutningen. Der skal på denne generalforsamling træffes beslutning om, hvilke almennyttige formål foreningens formue skal anvendes til. Ingen medlemmer kan få andel i formuen.

Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.

 
Fredericia Kajakklub | Øster Voldgade 27 | 7000 Fredericia