Medlem af:

 Vedtægter for Fredericia kajakklub

1. Fredericia Kajakklub er stiftet den 15. april 1934, og dens formål er at virke til kajaksportens fremme. Klubbens adresse er Øster Voldgade 27, Fredericia.

2. Klubben består af aktive og passive medlemmer. Klubben tegnes af formand og kasserer i forening.

3. Klubben er medlem af ”Dansk Kano og Kajak Forbund, og dermed er medlemmerne underkastet forbundets love og bestemmelser.

4. Ansøgning om optagelse i klubben skal ske på en af klubbens ansøgningsblanketter, hvoraf det skal fremgå, om ansøger lider af sygdomme, i kraft af hvilke de kan få lammelser eller miste bevidstheden. Bestyrelsen afgør om ansøgeren kan optages.

5. For at blive aktivt medlem af klubben, skal ansøgere over 12 år kunne svømme 600 meter – samt ved kæntring kunne bjærge sig selv i land. Svømmeprøven kan aflægges i indendørs svømmehal.

Prøverne skal aflægges i overværelse af et bestyrelsesmedlem eller en af bestyrelsen bemyndiget person. Børneroere under 12 år skal være i stand til at svømme mindst 350 meter, og må kun ro ifølge med voksne.

 6. Ved indmeldelse i klubben betales kontingent. Kontingentet samt betalingstermin fastsættes af generalforsamlingen. Ved aftjening af værnepligt eller midlertidig fraflytning kan medlemmer fritages fra kontingent, når kajakken ikke benyttes.

7. Hvis et medlem er i restance i mere end 2 måneder, kan bestyrelsen idømme roforbud. Bestyrelsen kan idømme et medlem, som er i restance mere end 3 måneder, midlertidig karantæne.

Såfremt et medlem udviser mangel på orden og disciplin – eller gør brud på klubbens love og bestemmelser, træffer bestyrelsen afgørelse om midlertidig karantæne. Eksklusion kan kun ske på en generalforsamling. Har et medlem været ekskluderet eller udmeldt betales evt. restance ved ny optagelse i klubben.

8. Et medlem må ikke optage mere end én bådplads, medmindre pladsen tillader det.

9. Generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed, afholdes ordinært senest 31. marts. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes 8 dage efter begæringens fremkomst.

Enhver generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel. Kun aktive medlemmer har stemmeret, passive medlemmer har dog taleret. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig med det mødte antal stemmer. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Forslag, der ønskes behandlet, må være bestyrelsen i hænde 6 dage før generalforsamlingen.
 
Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:
  • 1. Valg af dirigent
  • 2. Formandens beretning
  • 3. Regnskab ved kassereren
  • 4. Godkendelse af budget og kontingentsatser
  • 5. Behandling af indkomne forslag
  • 6. Valg af formand
  • 7. Valg af kasserer
  • 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • 9. Valg af 2 bilags- og beholdningskontrollører
  • 10. Eventuelt
Såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af udefrakommende og helt ekstraordinære tilfælde, herunder myndighedspåbud, kan bestyrelsen beslutte, at der i stedet afholdes en digital generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter formen for den digitale generalforsamling, så det sikres at generalforsamlingen afholdes på betrykkende vis. 

10. Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Et eventuelt overskud skal enten overføres til næste regnskabsår eller henlægges til senere brug efter Fredericia Kajakklubs formål. Ligeledes skal overskud fra enkeltarrangementer indgå i Fredericia Kajakklubs drift.

11. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges særskilt for 2 år ad gangen. Formand vælges i ulige år og Kasserer vælges på lige år. For en 2-årig periode vælges 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og 2 menige bestyrelsesmedlemmer. 2 bilags- og beholdningskontrollører. Bestyrelsen fører følgende kartoteker: Medlemskartotek, Kasseregnskab samt referater.

12.  Ethvert medlem skal ved indmeldelsen, gøre sig bekendt med klubbens hjemmeside, klubbens Love og Bestemmelser. Her findes bl.a. sikkerhedsbestemmelser og ordensregler for klubhuset. Hjemmesiden vedligeholdes af bestyrelsen.

13. Ingen medlemmer må fjerne/borttransportere en eller flere af klubbens kajakker eller pagajer, uden forinden at have fået bestyrelsens tilladelse. Undtaget er benyttelse ved danske stævner og løb.

14. Nøgle til klubhuset kan købes ved henvendelse til kassereren.

15. Medlemmer kan gøres erstatningspligtige ved forvoldte skader på klubbens materialer og inventar.

16. Klubben kan ikke opløses, så længe 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker dens beståen. Spørgsmålet afgøres af en ekstraordinær generalforsamling med dette punkt på dagsordenen.

17. I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens midler, klubhuset og andre aktiviteter ”Dansk Kano og Kajakforbund” med mindre der kan opnås enighed om oprettelse af en ny kajakklub – eller støtte til andet idrætsligt formål.

18. Klubbens love kan kun ændres af generalforsamlingen.

19. Alle tidligere love, lovændringer og tilføjelser ophæves hermed. Således vedtaget på den ordinære generalforsamling marts 2019.
Fredericia Kajakklub | Øster Voldgade 27 | 7000 Fredericia